Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

I SOLID BRAND
II Toepasselijkheid
III Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
IV Prijzen
V Betaling
VI Levering en leveringstijd
VII Bezorging
VIII Beschadigde producten, producten met fabrieksfout, retourneringen;
IX Annulering
X Eigendomsvoorbehoud
XI Installatie en Afmetingen bij sanitair van SOLID BRAND
XII Verantwoordelijkheid voor het werk
XIII Garantievoorwaarden
XIV Aansprakelijkheid
XV Overmacht
XVI Intellectuele eigendom
XVII Persoonsgegevens
XVIII Beschikbaarheid van deze site
XIX Derden Website’s
XX Toepasselijk recht en bevoegde rechter
XXI Algemeen
XXII Reserveringen
XXIII Privacy

I SOLID BRAND

U dient deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“deze Voorwaarden”) nauwgezet te lezen aangezien zij uw rechten en verplichtingen krachtens de wet regelen en de voorwaarden beschrijven waaronder SOLID BRAND (ook “SB”, “wij” en “ons”) de goederen aan u verkoopt.

II Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SOLID BRAND en op alle met SOLID BRAND aangegane overeenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SOLID BRAND ingestemd is.

De internetsite van SOLID BRAND richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt, levering in België en Luxemburg inclusief en uitsluitend met toepassing van deze Algemene voorwaarden.

Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SOLID BRAND in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

SOLID BRAND behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

Door het gebruik van de internetsite van SOLID BRAND en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Identiteit en vestiging SOLID BRAND :

Kvk.nummer: 645.720.48
BTW.nummer: NL148798846B03
Bankgegevens: ING Rekening IBAN: NL43INGB0006885664 BIC: INGBNL2A

III Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt: telefonisch, of per fax, of per E-mail.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Er bestaat geen enkel contract tussen u en ons tenzij en totdat wij de goederen daadwerkelijk naar u verzenden. Tot op enig tijdstip daarvoor kunnen wij weigeren de goederen aan u te leveren zonder daar een reden voor te geven. Op het moment dat wij uw bestelling accepteren door het verzenden van de goederen (en niet daarvoor) ontstaat er een contract tussen u en ons. Indien wij weigeren de goederen te leveren en betaling heeft reeds plaatsgevonden via uw creditkaart of bankpas, dan zullen wij uw creditkaart of bankpas binnen 30 dagen na het weigeren van uw bestelling met de prijs van de goederen crediteren. Wij zijn niet verplicht om u een aanvullende compensatie te geven voor de geleden teleurstelling.

Indien er een probleem met uw bestelling is met betrekking tot beschikbaarheid van de goederen of ons vermogen om te leveren, nemen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact per telefoon of e-mail met u op.

Indien de goederen die u heeft besteld niet beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om ze met goederen met een overeenkomstige specificatie en kwaliteit te vervangen.

Koper en SOLID BRAND komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in bovenstaande tekst is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SOLID BRAND zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SOLID BRAND garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden.
De termijn, gedurende welke de inschrijver zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is één maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter als in de offerte is aangegeven. 2. Inschrijver is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name
belastingen) aan aanvrager door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door inschrijver verricht en/of geleverd moeten worden. 3. Een offerte is voor inschrijver slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan aanvrager is medegedeeld. Een offerte welke voor inschrijver op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offerte datum. 4. De inschrijver behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend. 5. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de inschrijver wordt gegeven, verplicht de aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden (art. 3 leden 3 en 4). 6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen dient deze gebaseerd te zijn op prijsindexcijfers, reeks voor produktie binnenland van het CBS.
III-I Wijzigingen van het aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder
kosten ontstaan als minderwerk verrekend. 2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

IV Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk de prijs inclusief omzetbelasting wordt vermeld.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

De Koper is de prijs verschuldigd die SOLID BRAND in haar bevestiging conform artikel || van deze voorwaarden aan de Koper heeft medegedeeld.
Bezorg kosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bestellingen in Nederland (exclusief Waddeneilanden) rekent SOLID BRAND geen bezorg kosten boven € 750,- per levering. Voor bestellingen onder € 750,- brengt SOLID BRAND € 40,- in rekening. Woont men op een Waddeneiland dan bedragen de bezorg kosten, ongeacht het bedrag, € 50,-. Woont men in België dan bedragen de bezorg kosten altijd € 80,-. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SOLID BRAND niet.

V Betaling

Bij bestellingen via de internet site kan op de volgende manieren worden betaald: via bankoverschrijving, via creditcard of via Ideal. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING Bank, rekening NL43INGB0006885664 t.n.v. SOLID BRAND. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. In het geval door SOLID BRAND een betalingstermijn is overeen gekomen geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SOLID BRAND als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is SOLID BRAND bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u in verband met een bestelling is nooit groter dan de totale prijs die voor de goederen in rekening is gebracht.

VI Levering en uitvoering

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SOLID BRAND er naar om orders binnen 30 werkdagen te verzenden. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag, ofwel vijf werkdagen per week. Aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. SOLID BRAND kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 45 werkdagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

De producten worden bezorgd naar het adres dat u op het ingevulde bestelformulier heeft vermeld. Zodra de goederen bij u zijn bezorgd worden zij op uw risico bewaard en zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of de vernietiging daarvan.
De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van de opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen: a. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden; b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn; c. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan; d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld; e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor electriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming; f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten; g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamhden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is. SOLID BRAND kan enkel producten monteren en zal geen installatie of aansluitingen kunnen realiseren.

VII Bezorging

Alle bezorgingen worden door externe transportbedrijven uitgevoerd. Indien u de producten niet in ontvangst kunt nemen, afhankelijke van het gebruikte transportbedrijf, worden uw goederen hetzij opgeslagen in het depot het dichtst bij uw adres tot u ze kunt afhalen, of het transportbedrijf zal proberen de goederen opnieuw aan uw adres te bezorgen. Bent u niet thuis op het afgesproken moment van bezorging kan de transporteur extra kosten in rekening brengen aan de Koper. Zodra de goederen bij u zijn bezorgd, heeft u 7 werkdagen de tijd om de goederen te inspecteren. Indien u de goederen niet binnen de 7 dagen inspecteert en de goederen zijn beschadigd, of hebben wij u het verkeerde product geleverd etc, zullen wij u geen vervanging sturen.

Indien u artikelen besteld met verschillende beschikbaarheid-data bewaren wij alle artikelen tot het laatste artikel is geleverd. U kunt echter kiezen voor aparte bezorging van elk artikel en wij behouden ons het recht voor om u in dat geval telkens bezorg kosten in rekening te brengen.

SOLID BRAND kan niet aansprakelijk zijn voor vertragingen bij de koeriersdienst en of bezorgende partij.

Bij leveringen in het buitenland behoud SOLID BRAND zich het recht voor afwijkende voorwaarden te laten gelden.

VIII Beschadigde producten, producten met fabrieksfout, retourneringen

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
inspecteren. Indien u goederen, om welke reden ook, wilt retourneren moet dit binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de leverantie word gedaan. U MOET, in ALLE gevallen, voordat u de retournering van het artikel regelt, contact opnemen met onze support afdeling, en de

retournering van het artikel/de artikelen laten goedkeuren. Dit kan door een email te sturen naar: support@solidbrand.nl o.v.v. het factuurnummer.

Wij wijzen u erop dat wij zonder deze goedkeuring het artikel niet voor creditering kunnen verwerken.

SOLID BRAND kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor retourgoederen die wij niet hebben ontvangen. Wij raden u daarom aan om het pakket verzekerd te sturen, en voor bewijs van aflevering te vragen.

Wanneer goederen, die geen product fout hebben, geretourneerd zijn, zal u na inspectie alleen worden terugbetaald, indien de goederen in de originele verpakking zijn teruggestuurd en in precies dezelfde staat zijn gebleven zoals u ze van ons ontvangen hebt. Indien u goederen ontvangt die niet overeenkomen met uw bestelling, dient u onze support afdeling via onze website te e-mailen met het factuurnummer, een korte beschrijving van het probleem en 2 duidelijke foto’s (2MB in JPEG formaat) Wij zullen u dan, indien gewenst, een vervangend artikel toe sturen. SOLID BRAND is dan verantwoordelijk de retour-kosten van de onjuiste goederen.

Indien u goederen ontvangt die defect (fabrieksfout hebben) of beschadigd zijn tijdens transport, dient u onze support afdeling middels onze website te e-mailen met een korte beschrijving van het probleem en 2 duidelijke foto’s (2MB in JPEG formaat). SOLID BRAND neemt geen defecte/beschadigde goederen retour. U zult zelf de defecte/beschadigde goederen moeten vernietigen of eventueel houden.

LET OP: SOLID BRAND is niet aansprakelijk voor de extra kosten van de niet door ons verstrekte onderdelen / extra kosten van werkzaamheden om het probleem recht te zetten, zonder dat SOLID BRAND hier schriftelijke goedkeuring voor heeft gegeven.

In ALLE bovenstaande gevallen moet u contact opnemen met de support afdeling, dit kan via

support@solidbrand.nl

LET OP: Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: A: tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; B: duidelijk persoonlijk van aard zijn C: door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het bovenstaande gebruik heeft gemaakt, dan draagt SOLID BRAND zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen nadat SOLID BRAND het verzoek tot herroeping heeft ontvangen. Het product/de producten, moeten dan wel bij SOLID BRAND binnen zijn, eerder gaat SOLID BRAND niet over tot terugstorting.

Indien de consumentkoper gebruikt maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten van retourzending voor consumentkoper. Indien u de goederen niet binnen 14 dagen na annulering retourneert, brengen wij kosten in rekening met betrekking tot het terugkrijgen van de goederen. Indien u de goederen niet retourneert of ze niet beschikbaar maakt voor collectie binnen 14 dagen na uw annulering, wordt u geacht de goederen te hebben geaccepteerd, waarna een nieuw koopcontract ontstaat en u de kosten van uw bestelling in rekening worden gebracht tegen de prijs die op de website is vermeld. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

IX Annulering

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na de dag van bezorging te annuleren mits het om een standaard product gaat. Op maat gemaakte bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. U dient contact met ons op te nemen middels een schriftelijke bekendmaking aan: support@solidbrand.nl

Indien de goederen reeds zijn verzonden op de datum van ontvangst van uw annulering van de bestelling, moet u de goederen aan ons retourneren in overeenstemming met onderstaande lid IV-I, en wij zullen uw creditkaart of bankpas crediteren met de prijs van de goederen binnen 30 dagen vanaf de dag waarop de annulering werd ontvangen.

IX-I Indien u de goederen niet binnen 14 dagen na annulering retourneert, brengen wij kosten in rekening met betrekking tot het terugkrijgen van de goederen. Indien u de goederen niet retourneert of ze niet beschikbaar maakt voor collectie binnen 14 dagen na uw annulering, wordt u geacht de goederen te hebben geaccepteerd, waarna een nieuw koopcontract ontstaat en u de kosten van uw bestelling in rekening worden gebracht tegen de prijs die op de website is vermeld. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Indien de annulering door de opdrachtnemer wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever terzake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

X Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

XI Installatie en Afmetingen bij sanitair van SOLID BRAND

Wij adviseren u om geen loodgieters/installateurs te boeken totdat u uw bestelling volledig in huis heeft. (zie punt XIII Aansprakelijkheid)

Wij adviseren u om uw product door een gekwalificeerde loodgieter/installateur te laten installeren. (zie punt XIII Aansprakelijkheid)

Alle aangegeven maten zijn circa en uitsluitend ter indicatie.

XII Verantwoordelijkheid voor het werk

1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk. 2. De aanbieder aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen. 3. In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven. 4. Wenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij opdrachtnemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op de opdrachtnemer wil overdragen. 5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q.
montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid
van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door opdrachtnemer of derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolgen van produktaansprakelijkheid.

XIII Garantievoorwaarden

Onze SOLID BRAND Garantie geldt voor alle producten die door ons, SOLID BRAND, verkocht worden. SOLID BRAND producten en onderdelen van producten hebben een garantie van 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar of 10 jaar, verschillend van aard en afhankelijk van het product. Bij de producten staat de toepassende garantie beschreven, fouten onder voorbehoud. De SOLID BRAND factuur is tevens uw SOLID BRAND Garantiebewijs.

De SOLID BRAND Garantietermijn gaat in vanaf de datum van uw SOLID BRAND factuur. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Binnen uw garantietermijn biedt SOLID BRAND afhankelijk van het product een garantie op fabrieks- en materiaal fouten.

Zie ook punt VIII voor de voorwaarden bij beschadigde producten, producten met fabrieksfout en retournering.

De SOLID BRAND Garantie is niet van toepassing wanneer een product/onderdeel defect is ten gevolge van slijtage. D.w.z dat service onderdelen/slijtage onderdelen, zoals bijv. thermostaat cartridge, stroombesturingcartridge, keramische schijf, o-ringen, enzovoort, niet onder de SOLID BRAND Garantie vallen.

Er is geen sprake van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SOLID BRAND of de fabrikant zijn verricht; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De SOLID BRAND Garantie zal enkel en alleen van kracht zijn indien het product(en) professioneel geïnstalleerd zijn, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met onze instructies en advies. D.w.z. dat opzettelijke beschadiging, schade die is ontstaan tijdens installatie, schade door onkundige installatie, schade die te wijten is aan slecht onderhoud, schade die te wijten is aan vervuiling en/of verkalking, schade door het gebruik van schoonmaakmiddelen, schade door het aanpassen van het product, schade door het toevoegen/aanpassen van andere producten dan producten van SOLID BRAND, schade door weersomstandigheden ( vorstschade, mosvorming, hitte, enz.), uw SOLID BRAND Garantie met onmiddellijke ingang zal vervallen.

XIVAansprakelijkheid

SOLID BRAND is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van SOLID BRAND. SOLID BRAND is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Indien SOLID BRAND, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met wat u heeft besteld of beschadigd of defect zijn of de omvang van de levering onjuist is, zijn wij niet aansprakelijk jegens u tenzij u ons binnen 7 dagen na bezorging van de betreffende goederen per mail van het probleem op de hoogte stelt zoals omschreven bij punt VIII.

Indien u de goederen die door u zijn besteld niet binnen 30 dagen vanaf de afgesproken leverdatum ontvangt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u tenzij u ons binnen 37 dagen vanaf de datum waarop u de goederen heeft besteld schriftelijk van het probleem op de hoogte stelt op ons contactadres.

Als u ons van een probleem op de hoogte stelt op grond van deze voorwaarden is onze enige verplichting, naar uw keuze:

Om een eventueel tekort of niet-leverantie goed te maken;
Goederen die beschadigd of defect zijn te vervangen of te repareren; of

U het door u betaalde bedrag voor de betreffende goederen terug te betalen in de vorm die wij kiezen.

De import of export van bepaalde goederen naar u kan door een bepaalde nationale wet zijn verboden. Wij doen geen verklaringen en accepteren geen aansprakelijkheid met betrekking tot de export en import van de goederen die u koopt.

Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om eventuele rechten die u als consumentkoper heeft krachtens toepasselijke plaatselijke wetgeving of andere wettelijke rechten die niet mogen worden uitgesloten te beperken noch op enige wijze onze aansprakelijkheid jegens u voor dood of persoonlijk letsel voortkomende uit onze nalatigheid uit te sluiten of te beperken.

Voorzover toegestaan door toepasselijke wetgeving stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u/of enige derde voor enige gevolg- of incidentele schade (inclusief, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen, verspilde kosten, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of strafschade in welke vorm ook die voortkomt uit of betrekking heet op deze site. In het bijzonder doen wij afstand van alle aansprakelijkheden met betrekking tot het volgende: Onverenigbaarheid van deze site met enige van uw uitrusting, software of telecommunicatieverbindingen. Technische problemen inclusief fouten of onderbrekingen van deze site. Ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of incorrectheid van deze site. Ontoereikendheid van deze site om aan uw eisen te voldoen.

Niets in deze Voorwaarden sluit uit onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt door onze nalatigheid of zal invloed hebben op uw wettelijke rechten of deze uitsluiten waar dit onrechtmatig zou zijn.

SOLID BRAND is niet aansprakelijk voor de extra kosten van de niet door ons verstrekte onderdelen / extra kosten van werkzaamheden om het probleem recht te zetten, zonder dat SOLID BRAND hier schriftelijke goedkeuring voor heeft gegeven.

XV Overmacht

In geval van overmacht is SOLID BRAND niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

XVI Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site en haar producten is beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze site op een computerscherm bewaren en tonen, genoemde inhoud in elektronische vorm op een disk opslaan (maar niet op een server of ander opslagapparatuur verbonden aan een netwerk) of een kopie van genoemde inhoud voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik afdrukken, op voorwaarde dat u alle en enige copyrightvermeldingen en eigendomsvermeldingen in tact laat. U mag geen van de materialen of inhoud op deze site anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden voor gebruik voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke goedkeuring van SOLID BRAND.

In deze Voorwaarden wordt u geen licentie gegeven om enig handelsmerk van SOLID BRAND te gebruiken

XVII Persoonsgegevens

SOLID BRAND zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. SOLID BRAND neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

XVIII Beschikbaarheid van deze site

Hoewel SOLID BRAND ernaar streeft om u de best mogelijke service te bieden, kan SOLID BRAND geen toezegging doen dat de diensten op deze Site aan uw eisen voldoen. SOLID BRAND kan niet garanderen dat de service foutvrij is. Indien u suggesties heeft over hoe wij deze site kunnen verbeteren, neem dan contact op met de support afdeling. Zij horen graag.

Uw toegang tot deze site kan soms beperkt zijn vanwege reparaties, onderhoud of de invoering van nieuwe voorzieningen of diensten. Wij zullen trachten de service zo snel als redelijk mogelijk is te herstellen.

XIX Derden websites;

Deze site omvat links naar andere websites of materialen die niet binnen de controle daarvan vallen. SOLID BRAND is niet verantwoordelijk voor inhoud op het Internet of Wereldwijde Web pagina’s of enige andere site buiten deze site.

XX Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van SOLID BRAND, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

XXI Algemeen

Deze Voorwaarden zijn beheerd door en samengesteld in overeenstemming met de wetgeving van Nederland en bij eventuele geschillen worden alleen beslist door de Nederlandse rechtbank

Indien enige van deze Voorwaarden door enige rechtbank of bevoegde autoriteit worden beschouwd als geheel of gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden die volledig geldig en afdwingbaar blijven voorzover dit is toegestaan door de wet

Als u een vraag over een bestelling heeft, kunt u contact met ons opnemen met onze support afdeling.

U mag geen van uw rechten krachtens deze voorwaarden toekennen, sub-licentiëren of anderszins overdragen.

Indien u deze voorwaarden schendt en SOLID BRAND negeert dit, is SOLID BRAND nog steeds gerechtigd om haar rechten en vormen van genoegdoening op een later tijdstip of in enige andere situatie waarin u de voorwaarden schendt uit te oefenen.

SOLID BRAND is niet verantwoordelijk voor enige schending van deze Voorwaarden door overmacht.

Een persoon die geen partij is in deze Voorwaarden heeft geen recht om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of enige genoegdoening van een derde die los van die Wet bestaat of beschikbaar is.

Deze site is het eigendom van SOLID BRAND, gevestigd te Goor aan de Spechthorstdwarsweg 10, 7471 GJ te Nederland. K.v.k. Nummer: 645.720.48, BTW nummer: NL148798846B03.

XXII Reserveringen

Door een Product Reservering te plaatsen bemachtigd u ons om het volledige aankoop bedrag van de Product Reservering van uw bankrekening / visa / mastercard / amex / PayPal te debiteren. Dit is om ervoor te zorgen dat wij het gewenste artikel uit de eerstvolgende levering en beschikbare voorraad voor u kunnen reserveren, en dat uw bestelling zal worden verzonden op de geschatte datum (deze datum is nooit gegarandeerd). Ons streven is om alle reserveringen dezelfde dag nog te versturen, maar kunnen dit niet garanderen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen wij het artikel(en) op de eerstvolgende beschikbare werkdag versturen. SOLID BRAND kan niet aansprakelijk zijn voor vertragingen bij de koeriersdienst.

Mocht de prijs van het gereserveerde product worden teruggebracht voordat wij de artikelen de deur uit doen, dan zullen wij u voor het verschil crediteren.

Houdt er alstublieft rekening mee dat uw product Reservering uit meer dan één magazijn kan worden verzonden en de artikelen afzonderlijk van elkaar kunnen worden geleverd.

XXIII Privacy

Uw gegevens worden door ons nooit beschikbaar gesteld aan derden en worden niet langer dat strikt noodzakelijk bewaard. Wij vinden uw privacy belangrijk en zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer zal worden gezet, om zo uw bezoek en de algehele gebruikerservaring te vereenvoudigen, personaliseren en sneller te maken.

De meerderheid van de cookies zijn belangrijk voor een website om standaard verrichtingen zoals het onthouden van de gebruiker gegevens te verbeteren. Neem bijvoorbeeld een cookie dat onthoudt welke producten u precies in uw winkelwagentje heeft geplaatst. Mochten deze cookies niet te bestaan dan zou een shopper deze producten elke keer dat ze een andere pagina te bezoeken op http://www.solidbrand.nl opnieuw aan het winkelwagentje moeten toevoegen, Cookies worden gecategoriseerd als de volgende typen:

A: Essentiële Cookie B: Informatie Cookies C: Handige cookies

A: Essentiële Cookies

Net als bij het bovenstaande voorbeeld, een essential cookie stelt een website in staat om op zijn best te kunnen functioneren. Voor http://www.solidbrand.nl betekent dit dat wij het winkelen zo plezierig mogelijk willen maken. Op de website http://www.solidbrand.nl moeten cookies aanwezig zijn om de producten die u in uw winkelwagen plaatst te onthouden.

Een samenvattingen van essential cookies: Herinnert zich wat er in een winkelwagentje zit.

Zal de inhoud van een winkelmandje doorsturen naar de kassa zodat de bestelling kan worden geplaatst en kan worden betaalt.

Bepaalt of een klant is ingelogd in een beveiligde zone/ruimte op http://www.solidbrand.nl. Bijvoorbeeld de kassa.

Let op: Essential Cookies zijn NIET schadelijk voor uw computer, noch zullen zij persoonlijke gegevens zoals uw credit card gegevens, bank gegevens opslaan.

B: Informatie Cookies:

Informatie Cookies, leveren zoals de naam al suggereert belangrijke informatie aan een
website http://www.solidbrand.nl maakt gebruik van deze cookies om anonieme informatie te verzamelen om zo te beoordelen hoe klanten de website gebruiken. Met deze kennis zijn wij in staat de functionaliteit van onze website te verbeteren en onze klanten een bevredigende winkelervaring aan te kunnen bieden. De verzamelde informatie bestaat uit bijvoorbeeld informatie over welke product pagina’s het meest wordt bezocht http://www.solidbrand.nl kan populaire aanbiedingen en diensten dan repliceren om zo andere delen van de website te verbeteren.

Een samenvattingen van informatie cookies:
Beter inzicht van de manier waarop klanten van onze website gebruik maken.
Laat zien welke webpagina’s het populairst zijn, zodat wij onze website indien nodig kunnen verbeteren. Geeft eventuele fouten aan op de webpagina’s zoals bijvoorbeeld gebroken weblinks.

Let op: Informatie Cookies worden anoniem van gebruikers verzameld, zonder enige aanwijsbare samenhang/ koppeling tot uw persoonlijke gegevens.

C: Handige Cookies:

Handige Cookies zijn ontworpen om gunstige / handige informatie (in het voordeel) van de klant te bewaren, zoals namen en adressen zodat de klant bij terugkeer naar een website deze niet opnieuw hoeft in te vullen. Handige Cookies onthouden ook belangrijke gegevens, zoals uw reacties tijdens het invullen van bijvoorbeeld een enquête, zodat onnodige herhaling hiervan kan worden voorkomen. Wanneer een website een online chat functie heeft, is dit type cookie nodig is om de goede werking van deze chat functie mogelijk te maken.

Deze informatie is verstrekt door http://www.solidbrand.nl zodat wij voldoen aan de wet- en regelgeving. Alle informatie over cookies is duidelijk en eerlijk gepresenteerd, zodat onze klanten en bezoekers hun functies volledig begrijpen.

Heeft u hier vragen over dan mag u ten alle tijde contact met ons opnemen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×